Early Childhood Pedagogy and Practice Beyond the Iron Curtain: Past, Present and Future

A kora gyermekkori nevelés és gyakorlat a Vasfüggönyön túl: Múlt, jelen és jövő

20-21 OCTOBER 2021

Call for papers

(Görgessen lefelé a magyar konferencia felhíváshoz)

Connected to the international ‘Re-Connect/Re-Collect’ project, Hungary is delighted to host the conference that takes place synchronously in three further venues across the globe (Germany, Finland, and the USA). The aim of the conference is to illuminate and trouble past and current hierarchies and power imbalances in global and European professional knowledge economies, which has also informed the development of current pedagogical approaches and practice in early childhood education and care. Deeply mindful of climate change, the conference also pledges to keep the environmental impact of its activities to the minimum.

By employing autobiographic, autoethnographic (Adams et al., 2015), and collective biography methodologies to re-connect with and document socialist childhood memories (Davies and Gannon, 2006, 2013), the aim of the overall project is to (re-)write histories of childhood, in a way that is free from the nostalgia and stereotypes of the Cold War, in order to inform current research and thinking about (post)socialist pasts, presents, and futures.

The conference in Hungary focuses on the Eastern-European characteristics of early childhood pedagogies and practice. Pedagogy and practice in the countries of the former Socialist Bloc was often analysed in ‘Western’ literature as conformist, overly ideologically driven and uniform across the region. Adult-centred pedagogy and practice, however, were common on both sides of the Iron Curtain. On the one side, socialist and on the other, capitalist ideology shaped approaches to childhood, education and care. It was also a commonality that children were disregarded as social actors on their own merit (Millei, 2011). Today, both child-centred pedagogy and practice, and children’s rights are more central in early childhood education and care around the world. However, they manifest adapting to local, community, economic, historical and cultural particularities in the same way as earlier pedagogy and practice matched local differences (Silova et al., 2018).

During the conference, we are keen to explore how pedagogical practice may have changed with pluralistic pedagogical ideas flooding into Eastern-Europe after the Iron Curtain has been demolished (Nagy Varga et al.,2015):

 • – What are the past and present features of images of childhood, early childhood pedagogy, practice and curricula that could be described as particular in post-socialist countries?
 • – Are there pedagogical approaches from the socialist past that have legacies today and define pedagogy and practice in Eastern Europe?

With a strong emphasis on the connection between the retrospective and the prospective, we are inviting conference participants as well to share collective or personal memories to bring the past into the present and connect it to the future; to examine the changing images of the child and childhood, social policy and its connection with pedagogies and practice.


Topics for discussions and presentations may include:

 • – movement along the continuum of uniformity and personalisation; the individual and the collective; between adult-centred and child-centred/child-embedded pedagogies;
 • – the relationship between social policy and early childhood pedagogies;
 • – advocacy for children, children’s voices and their rights within the contexts of their own lives;
 • – relationships, co-operation and/or partnerships between early childhood institutions and families;
 • – the ‘visual worlds’ and aesthetic appearance in kindergarten environments;
 • – bearing in mind the research traditions of ‘the East’, we would also like to consider the affordances (both limitations and potentials) of innovative methodologies used in current research practices.

To maintain congruence with the ‘Re-Connect/Re-Collect’ project’s aims, this conference seeks to bring together researchers, artists and activists by bridging academic research and activist engagement (such as advocacy for children and families) with artistic representations.  We welcome conventional academic papers as well as projects and creative proposals that utilise new and bold methodologies (for example, visual and multi-modal methodologies using photo elicitation, video, various forms of art etc).

We are only too aware that the global knowledge economy produces and reproduces inequalities and hierarchies that often follow the historical divides between East and West and North and South (Collyer, 2016; Demeter, 2019). In our attempt to locally address these inequalities in sharing knowledge, contributions and participation are welcome both in Hungarian and in English and contemporaneous interpretation during the conference will also aid this. Furthermore, conference participants will be offered the opportunity to publish their contributions both in the local language and in English via various media (for example, locally edited book, academic journal or a public facing moderated blog). Further information about publication opportunities will be provided at the conference at Debrecen University on the Hajdúböszörmény campus, Hungary.

References

Collyer, F. M. (2016). Global patterns in the publishing of academic knowledge: Global North, global South. Current Sociology66(1), 56–73. 

Demeter, M. (2019). The world-systemic dynamics of knowledge production: The distribution of transnational academic capital in the social sciences. Journal of World-Systems Research25(1), 111–144. 

Millei, Z. (2011). Governing through the early childhood curriculum, ‘the child’, and ‘community’: Ideologies of socialist Hungary and neoliberal Australia. European Education, 43(1), 33-55.

Nagy Varga, A., Molnár, B., Pálfi, S., and Szerepi, S. (2015). Hungarian perspectives on early years workforce development from the beginning till today. In V. Campbell-Barr & J. Georgeson (Eds.), International perspectives on workforce development in early childhood eduaction and care: History, philosophy and politics (pp. 109–121). Critical Publishing.

Silova, I., Piattoeva, N., & Millei, Z. (Eds.). (2018). Childhood and schooling in (post)socialist societies: Memories of everyday life (1st ed.). Palgrave Macmillan.

Contact email for the Hajdúböszörmény Hub: hungarianhub@ped.unideb.hu

Vargáné dr. Nagy Anikó és Dr. Pálfi Sándor, Debreceni Egyetem és Teszenyi Eleonóra, Open University, Nagy-Britannia

Örömünkre szolgál, hogy Magyarországon adhatunk otthont a „Re-Connect/Re-Collect” projekthez csatlakozó nemzetközi konferenciának, amely, Magyarországot beleszámítva, öt helyen zajlik egyszerre: Németországban, Finnországban, és az Egyesült Államokban. A konferencia célja hogy megvilágítsa és megkérdőjelezze azokat a múltbeli és mai nemzetközi tudományos és szakmai hierarchiákat és erőviszonyokat amelyek a jelen pedagógiai hozzáállásait és gyakorlatát kialakították. A konferencia a fokozódó klímaváltozásra is figyelemmel van, ezért tevékenységeivel a környezetre gyakorolt káros hatását minimalizálni próbálja.

Az autobiográfia, autoetnográfia (Adams et al., 2015) és a kollektív biográfia (Davis és Gannon, 2006, 2013) módszereinek alkalmazásával, a „Re-Connect/Re-Collect” kutatás a szocialista gyermekkori emlékeket dokumentálja és tárja fel. A projekt célja az, hogy a hidegháborús sztereotípiáktól és nosztalgiától elszakadó gyermekkori történeteket megörökítse és azok elemzésével irányt mutasson más kortárs kutatásnak és a szocialista múltról, jelenről és jövőről való gondolkodásnak.

A magyar helyszínen megrendezett konferencia középpontjában a kora gyermekkori pedagógia és gyakorlat kelet-európai sajátosságai állnak. A volt szocialista blokk országainak pedagógiájára és gyakorlatára gyakran utaltak a ‘nyugati’ nemzetközi tudományos irodalomban úgy mint konformista, ami a gyerekeket egy határozott ideológiai irányba szocializálta és ami hasonló formában jelent meg az egész második világban. Ez a felnőttközpontú pedagógiai módszer és tudományos nézet azonban a vasfüggöny mindkét oldalán uralkodó volt. Az egyik oldalon a gyerekeket szocialista a másikon a kapitalista ideológiai elvek alapján nevelték. Mindkét oldalra az is jellemző volt, hogy a gyermekek mindennapi életét és társadalomban való részvételüket kevésbé vették figyelembe. Mindkét gyakorlat kevés teret adott arra hogy a gyerekek a társadalom teljes jogú tagjai legyenek (Millei, 2011). Ma a gyermekközpontú nevelés és a gyermeki jogok mindkét oldalon nagyobb figyelmet kapnak, de a helyi közösségi, gazdasági, történelmi és kulturális sajátosságokhoz alkalmazkodva, hasonlóan mint ahogy a múltbeli hozzáállás is különböző volt minden szocialista országban (Silova et al., 2018). A volt szocialista blokk egyes országainak pedagógiai gyakorlatában egységes keretek között zajlott a gyermeknevelés. A rendszerváltást követő pluralista pedagógiai lehetőségek változást hoztak a gyermekképben és a pedagógiai gyakorlatban is .

A konferencia ideje alatt szándékunkban áll feltárni, hogyan változott a pedagógiai gyakorlat a pluralista pedagógiai elképzelések Kelet-Európába áramlásával (Nagy Varga et al., 2015):

 • Melyek azok a múlt és jelenkori gyermekképek, kora gyermekkori pedagógiai példák és gyakorlatok, amelyek a volt szocialista országok gyakorlatában sajátosságként írhatók le?
 • Vannak olyan pedagógiai gyakorlatok, amelyek áthagyományozódtak a szocialista gyakorlatból, és a mai napig meghatározzák a térségben az intézmények pedagógiáját és nevelési eljárásait?

Kihangsúlyozva a retrospektív és a prospektív közötti kapcsolatot, a konferencia résztvevőit felkérjük hogy a kollektív és a személyes emlékeiket is használják fel, hogy a múltat a jelenbe hozzák, és összekapcsolják a jövővel; hogy megvizsgálják a gyermek és gyermekkor változó képét, a társadalompolitikát és ennek a kapcsolatát a pedagógiával és gyakorlattal.

A prezentációk és viták témái lehetnek:

 • Az uniformitás és perszonalizáció folyamata, az egyéni és közösségi, a felnőttközpontú és a gyermekközpontú pedagógia közötti skálákon mozogva
 • Kapcsolat a társadalompolitika és a kora gyermekkori pedagógia között
 • A gyermekek képviselete, a gyermeki hangok és jogok a saját életük kontextusában
 • Kapcsolatok, együttműködések és/vagy partneri viszony a kora gyermekkori intézmények és a családok között
 • „A vizuális világ” és esztétika megjelenése az óvodai környezetben
 •   A „Kelet” kutatói tradícióinak függvényében, mely innovatív kutató módszereknek vannak lehetőségeik és melyek a korlátaik? Milyen jelenlegi kutatói gyakorlatoknak vannak esélyei ‘Keleten’ és ‘Nyugaton’?

Azért, hogy összhangban legyünk a Re-Connect/Re-Collect projekt koncepciójával, a konferencia célja, hogy összehozza a kutatókat, művészeket, a gyermekek érdekeit képviselőket, hidat verve az akadémiai kutatás és az aktivista mozgalom (mint például a gyermekek képviselete) valamint a művészeti megjelenítések között. Örömmel fogadunk hagyományos akadémiai előadást éppúgy, mint projekteket és kreatív javaslatokat, amelyek újszerű és merész módszereket alkalmaznak (így például vizuális és multimodális módszereket fénykép alkalmazásával, vagy videót, és a művészet különböző formáit).

Tudatában vagyunk annak, hogy a globális tudomány egyenlőtlenségekkel és hierarchiákkal jár, ami gyakran a történelmi örökségre, a kelet és nyugat, észak és dél megoszlására vezethető vissza (Collyer, 2016; Demeter, 2019). Helyi szinten úgy igyekszünk megoldani a tudásmegosztásból származó egyenlőtlenségeket, hogy magyar és angol nyelven is fogadunk résztvevőket, valamint folyamatos tolmácsolást biztosítunk a konferencia teljes ideje alatt. Ezen túl, a konferencia résztvevői számára publikálási lehetőséget kínálunk fel mind magyar, mind pedig angol nyelven különféle médiumokban, (így például helyi szerkesztésű kötetek, akadémiai folyóirat, vagy szerkesztett blog). A publikációs lehetőségről további információt kaphat a helyszínen: Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény.

Hivatkozások

Collyer, F. M. (2016). Global patterns in the publishing of academic knowledge: Global North, global South. Current Sociology66(1), 56–73. 

Demeter, M. (2019). The world-systemic dynamics of knowledge production: The distribution of transnational academic capital in the social sciences. Journal of World-Systems Research25(1), 111–144. 

Millei, Z. (2011). Governing through the early childhood curriculum, ‘the child’, and ‘community’: Ideologies of socialist Hungary and neoliberal Australia. European Education, 43(1), 33-55.

Nagy Varga, A., Molnár, B., Pálfi, S., and Szerepi, S. (2015.) Hungarian perspectives on early years workforce development from the beginning till today. In V. Campbell-Barr & J. Georgeson (Eds.), International perspectives on workforce development in early childhood eduaction and care: History, philosophy and politics (pp. 109–121). Critical Publishing.

Silova, I., Piattoeva, N., & Millei, Z. (Eds.). (2018). Childhood and schooling in (post)socialist societies: Memories of everyday life (1st ed.). Palgrave Macmillan.

Kapcsolat Cím: hungarianhub@ped.unideb.hu

Image Copyright by Robert Anasch on Unsplash